ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร | บุคลากร
 
ติดต่อ กตน.
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน
 
ด้านบริการ
 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหืด/ภูมิแพ้จมูกและญาติ
 
โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร
 
โครงการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ
 
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์  
  ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์   
เนื้อหา   
 

     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ปัจจุบันสามารถรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ได้จำนวน ๖ คน และหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ปัจจุบันสามารถรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จำนวน  ๑๐ คน ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสมทบ ๑ คน รวมเป็น ๑๑ คน 

     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับผิดชอบ ดูแลผู้ป่วยห้องตรวจโรคทั่วไป ห้องตรวจโรคข้าราชการ หน่วยตรวจผิวหนัง  หน่วยตรวจสุขภาพ และคลินิกฝังเข็ม และมีแพทย์เฉพาะทางดูแลแต่ละห้องตรวจ ครอบคลุมการเรียนการสอนให้แก่แพทย์ประจำบ้าน นิสิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และชุมชนที่รับผิดชอบและรับผิดชอบดูแลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผู้รับการบริการ ประมาณ ๕๓,๐๐๐ ราย/ปี ลักษณะผู้ป่วยมีความหลากหลายทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ป่วยที่มี ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและผู้บาดเจ็บทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบและผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น จึงเป็นแหล่งฝึกอบรมที่มีทรัพยากรการเรียนรู้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแพทยสภา

     ในการนี้ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้กำหนด วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

      เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าภายในปี ๒๕๖๕

พันธกิจ

๑. ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นหลัก  สามารถให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐอย่างลึกซึ้ง สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพภาครัฐอย่างมีความสุข
๒. ให้บริการเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางบก ทางอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งในและภายนอกโรงพยาบาล
๓. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถสร้างงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ

ค่านิยม

•  O Order, Organization     การทำงานอย่างเป็นองค์กร มีการสั่งการเป็นลำดับขั้น 
•  P Patient center & Patient safety     การดูแลผู้ป่วยโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการทำงาน  
                                และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ    
•  D Development & Discipline     มีการพัฒนางานด้านวิชาการ, ด้านการบริการ, งานวิจัย  
•  E  Effective & Efficacy     ตัวชี้วัดการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•  R  Rapid & responsibility     การทำงานด้วยความรวดเร็ว และมีความรับผิดชอบ   
 

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]