ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร | บุคลากร
 
ติดต่อ กตน.
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน
 
ด้านบริการ
 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหืด/ภูมิแพ้จมูกและญาติ
 
โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร
 
โครงการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ
 
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4
Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์  
  ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์   
เนื้อหา   
 

     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ปัจจุบันสามารถรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ได้จำนวน ๖ คน และหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ปัจจุบันสามารถรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จำนวน  ๑๐ คน ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสมทบ ๑ คน รวมเป็น ๑๑ คน 

     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับผิดชอบ ดูแลผู้ป่วยห้องตรวจโรคทั่วไป ห้องตรวจโรคข้าราชการ หน่วยตรวจผิวหนัง  หน่วยตรวจสุขภาพ และคลินิกฝังเข็ม และมีแพทย์เฉพาะทางดูแลแต่ละห้องตรวจ ครอบคลุมการเรียนการสอนให้แก่แพทย์ประจำบ้าน นิสิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และชุมชนที่รับผิดชอบและรับผิดชอบดูแลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผู้รับการบริการ ประมาณ ๕๓,๐๐๐ ราย/ปี ลักษณะผู้ป่วยมีความหลากหลายทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ป่วยที่มี ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและผู้บาดเจ็บทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบและผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น จึงเป็นแหล่งฝึกอบรมที่มีทรัพยากรการเรียนรู้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแพทยสภา

     ในการนี้ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้กำหนด วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

      เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าภายในปี ๒๕๖๕

พันธกิจ

๑. ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นหลัก  สามารถให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐอย่างลึกซึ้ง สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพภาครัฐอย่างมีความสุข
๒. ให้บริการเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางบก ทางอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งในและภายนอกโรงพยาบาล
๓. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถสร้างงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ

ค่านิยม

•  O Order, Organization     การทำงานอย่างเป็นองค์กร มีการสั่งการเป็นลำดับขั้น 
•  P Patient center & Patient safety     การดูแลผู้ป่วยโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการทำงาน  
                                และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ    
•  D Development & Discipline     มีการพัฒนางานด้านวิชาการ, ด้านการบริการ, งานวิจัย  
•  E  Effective & Efficacy     ตัวชี้วัดการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•  R  Rapid & responsibility     การทำงานด้วยความรวดเร็ว และมีความรับผิดชอบ   
 

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]